Deckenstrahler

Puk Choice Turn IV

Puk Choice Side II

Puk Choice Side III

Puk Choice Turn III

Puk Choice Turn II

Puk Mini Choice Move III

Puk Mini Choice Move IV

Puk Choice Side IV

Puk Maxx Choice Move II

Puk Maxx Choice Turn IV

Sun

Only Choice Ceiling

Puk Maxx Choice Turn III

Puk Maxx Choice Turn II

Puk Maxx Choice Move III

Puk Maxx Choice Move IV

Puk Mini Choice Move II

Puk Meg Maxx Eye Ceiling

Puk Inside Round

Puk Inside Square